CAR SANITAR DEVA | POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

NOTĂ DE INFORMARE/FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC SANITAR DEVA-I.F.N

Avand in vedere intrarea in vigoare incepand cu 25.05.2018 a Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”), în scopul cresterii nivelului de protectie a datelor dvs personale si crearii unui climat de incredere care sa permită fiecarei persoane controlul asupra propriilor date, va aducem la cunostinta urmatoarele:

               Această notă de informare și consimțământ (denumită pe scurt Nota) are scopul de a clarifica datele beneficiarilor/ cautionarilor(fidejusorilor)/imputernicitilor prelucrate de C.A.R. drepturile și obligațiile acestora și ale C.A.R. legate de datele cu caracter personal precum și modalitățile în care C.A.R. folosește aceste date.

Vă rugăm să citiți în întregime acest document și să vă asigurați că îl înțelegeți. În situația în care aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați în scris Responsabilului cu Protecția Datelor, la adresa de email: dpo@carsanitar.org

ASOCIATIA C.A.R. SANITAR DEVA-I.F.N., denumita în continuare C.A.R. SANITAR DEVA-I.F.N, cu sediul în MIHAIL KOGALNICEANU NR 4 ,ET,1 ,CAM 17, DEVA, înregistrat la Judecatoria DEVA sub nr. 7/PJ/1997, cod fiscal 4374636, cu nr.de înreg RE-PJR-22-023823 din Registrul de Evidenta al BNR, este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016. Aceste Date personale, aparținând dumneavoastră în calitate de membru/imputernicit/cautionar(fidejusor), respectiv persoană vizată, le-aţi furnizat C.A.R la data încheierii cererii de inscriere ca si membru si sau la data formulării unei cereri și/sau pe parcursul derulării relației contractuale.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

ASOCIATIA C.A.R. SANITAR DEVA-I.F.N. prelucrează urmatoarele date cu caracter personal ale dvs:

 

Nume, Prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, data si locul nasterii, semnătura, numar de telefon, serie si numar carte de identitate, data/locul nasterii,  cetatenie, adresa e-mail, date bancare, informatii referitoare la acte de proprietate, imaginea, situația profesională, ocupația, funcția, locul de muncă, numărul dosarului de pensie. De asemenea, colectăm date speciale despre dumneavoastră de exemplu: informații privind sănătatea colectate din documente și din decizii medicale privind capacitatea de muncă.

 

SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII

               Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi în scopuri specifice și numai dacă prelucrarea este necesară pentru executarea cererii de inscriere ca si membru/ cererii de imprumut/ contractului de imprumut/angajamentului de garantie/ diverse cereri/reclmatii, dacă avem acordul dumneavoastră, dacă există o obligație legală care ne impune prelucrarea sau dacă avem un interes legitim pentru realizarea activității de prelucrare, după cum detaliem în cele ce urmează.

  • încheierea relației contractuale cu C.A.R., pe baza cererii dumneavoastră; realizarea analizei de risc; pentru realizarea raportărilor către instituțiile de stat, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament și a legislației speciale aplicabile, respectiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților, cum ar fi ANAF, ANPC, BNR, ANSPDCP etc.; pentru colectarea debitelor/recuperarea creanțelor datorate, conform contractelor încheiate și a interesului legitim al C.A.R. de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu dumneavoastră, în temeiul art. 6 alineat 1), litera b) si f) din Regulament; executărilor silite a sumelor datorate precum și a administrării popririlor și sechestrelor, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament a Codurilor de Procedură Civilă și Penală; realizarea și transmiterea declarațiilor către ANAF, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament și a Codului de Procedură Fiscală; pentru monitorizarea, securitatea şi paza persoanelor, spaţiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate în sediul C.A.R., în temeiul art. 6 litera f) din Regulament și al Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; pentru înregistrarea comunicărilor prin fax, canale digitale (ex. email), în scopul eficientizării şi îmbunătăţirii serviciilor acordate, în temeiul art. 6 litera a) din Regulament, precum și al încheierii şi executării în condiții optime a contractelor, pentru verificarea satisfacției membrilor și a calității serviciilor și produselor achiziționate, în temeiul interesului legitim al imbunătățirii permanente a serviciilor, în temeiul art. 6 alineat 1) litera f) din Regulament; în scopuri statistice, în temeiul art. 6 alineat 1), litera f) și art. 89 din Regulament.

DESTINATARI AI DATELOR

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, C.A.R. poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: autoritatilor publice centrale si locale ( ANAF, ANAP, ITM, organele de cercetare penala etc.), persoanei vizate, reprezentantilor legali sau conventionali ai persoanei vizate, societatilor bancare, societatilor de asigurare/ reasigurare, agentiilor de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, angajatorului/ potentialului angajator al persoanei vizate, firmelor de audit, instantelor de judecata, notarilor publici si executorilor judecatoresti cu care colaboram, furnizorilor de servicii si bunuri, firme de consultanta, auditori/cenzori, Asociația C.A.R. Regiunea Vest și organizațiile sale afiliate. C.A.R. garantează că dezvăluirea datelor către terți se face cu respectarea prevederilor legale pentru toate categoriile de destinatari și dacă e posibil, cu obligarea acestora contractual la păstrarea confidențialității și implementarea corespunzătoare a GDPR.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

               În calitate de persoană vizată conform Regulamentului beneficiati de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal: Dreptul la informare (Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dvs. și a modului în care acestea sunt utilizate.), Dreptul la rectificare/corectare (Puteți solicita oricând corectarea sau completarea datelor dvs.), Dreptul la ștergere (Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.), Dreptul la restricționarea prelucrării (Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal), Dreptul la portabilitatea datelor (Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dvs. pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între parti), Dreptul la opoziție (În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal  în temeiul unui interes legitim, vă puteți opune prelucrării acestor date și nu le vom mai prelucra, exceptând situația în care demonstrăm că, avem motive legitime și imperioase. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv), Dreptul la reclamație (Dacă aveti orice intrebari sau neclaritati privitor la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ori suspectati o lezare a drepturilor de care beneficiati, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră)

Aceste drepturi pot fi exercitate direct față de C.A.R. printr-o notificare la adresa de e-mail dpo@carsanitar.org  

PERIOADA DE PASTRARE A DATELOR

C.A.R. păstrează datele personale atât timp cât este necesar scopului conform principiilor de proporționalitate și necesitate, adică datele prelucrate pentru încheierea Cerere de inscriere/contractului de imprumut si/sau solicitari/cereri; respectiv maxim 30 de zile pentru înregistrările video preluate de camerele de luat vederi, ori o perioadă mai lungă când legea prevede acest lucru sau există un alt temei bine justificat. La expirarea duratelor ante-menționate, toate datele vor fi șterse din evidențele C.A.R.

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră la care facem referire în această notă de informare. Aveți libertatea de a decide ce date ne puneți la dispoziție. Totuși, dacă nu ne oferiți toate datele necesare încheierii sau executării Cererii de inscriere ca si membru/ contractului de imprumut/contractului ce cautiune, derularea și executarea acestora nu va fi posibilă. De asemenea, nu vom putea să vă răspundem la solicitări, cereri, întrebări legate de încheierea sau executarea celor mentionate anterior.

Această Notă de informare face referire doar la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate care intră în contact cu ASOCIATIA C.A.R. SANITAR DEVA-I.F.N., nefiind aplicabilă altor servicii sau produse oferite de alte persoane fizice sau juridice.

×